Понад 300 тисяч гривень виманили шахраї, які з СІЗО ошукували людей

49

Хмель­ницький місь­крайон­ний суд ви­ніс ви­рок за об­ви­ну­ва­чен­ням у шах­рай­стві (ст. 190 КК Ук­ра­їни) чле­нам ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­ної гру­пи, яка ді­яла на те­ри­то­рії Хмель­ницької об­ласті впро­довж 2016 та 2017 ро­ків. Ско­рис­тавшись до­ві­рою лю­дей, під­судні ви­ма­ни­ли в них близь­ко 320 ти­сяч гри­вень. Всього ж пра­во­охо­рон­цям ста­ло ві­до­мо про три де­сят­ки епі­зо­дів із пос­траж­да­ли­ми. Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба Хмель­ницько­го місь­крайон­но­го су­ду.

Особ­ли­віс­тю цього су­до­во­го про­вад­ження є те, що всі чо­ло­ві­ки бу­ли ра­ні­ше су­ди­ми­ми і ма­ли чис­ленні су­ди­мос­ті за май­но­ві зло­чи­ни: двоє із них по три, один — чо­ти­ри, і ще один — од­ну су­ди­мість. Біль­ше то­го, зло­чин­на гру­па сфор­му­ва­ла­ся то­ді, ко­ли троє із об­ви­ну­ва­че­них вже пе­ре­бу­ва­ли в Хмель­ницько­му слід­чо­му ізо­ля­то­рі за пі­доз­рою у вчи­нен­ні чер­го­вих май­но­вих зло­чи­нів і, як з’ясу­ва­ло­ся, на­віть не ду­ма­ли ста­ва­ти на шлях вип­равлен­ня.

Пра­во­охо­рон­ці ствер­джу­ють — зло­чин­на гру­па бу­ла доб­ре ор­га­ні­зо­ва­ною, ад­же ма­ла «кміт­ли­во­го» ва­таж­ка, який, по­то­ва­ри­шу­вав­ши в СІ­ЗО зі спіль­ни­ка­ми, від­най­шов шах­рай­ську схе­му, роз­ро­бив зло­чин­ний план під­шу­ку­ван­ня по­тер­пі­лих, кон­тро­лю­вав ка­на­ли збу­ту, от­ри­ман­ня та роз­по­ді­лу не­за­кон­них благ, ко­ор­ди­ну­вав дії учас­ни­ків, за­хо­ди з без­пе­ки та кон­спі­ра­ції.

Ор­га­ні­за­тор діз­на­вав­ся че­рез Ін­тернет, зок­ре­ма, на сай­ті «ОЛХ» про про­даж гро­ма­дя­на­ми пев­но­го то­ва­ру, те­ле­фо­ну­вав до по­тер­пі­лих і пред­став­лявся по­куп­цем, який хо­че цей то­вар прид­ба­ти. Од­нак по­ві­дом­ляв, що він, мов­ляв, пе­ре­бу­ває в ін­шо­му міс­ті і за то­ва­ром прий­де його ро­дич чи знайомий.

У цей час до спра­ви до­лу­чав­ся хтось із двох ін­ших спі­ву­час­ни­ків (ма­те­рі­али що­до од­но­го з них ви­ді­ле­ні в ок­ре­ме про­вад­ження), які пе­ре­бу­ва­ли на во­лі. Во­ни по­ві­дом­ля­ли, що то­вар на­леж­ної якос­ті. Із но­ме­ра мо­біль­но­го опе­ра­то­ра «Три­Моб» з ко­дом № 091 над­си­ла­лось заз­да­ле­гідь під­го­тов­ле­не неп­равди­ве СМС по­ві­дом­лення на но­мер по­тер­пі­ло­го про за­ра­ху­ван­ня кош­тів на його бан­ківсь­ку кар­тку. Од­нак кош­ти в дій­снос­ті не над­хо­ди­ли. Та­ким чи­ном, до­вір­ли­ві по­тер­пі­лі прос­то від­да­ва­ли влас­не май­но шах­ра­ям, які його ре­алі­зо­ву­ва­ли, ді­лив­шись між со­бою, в то­му чис­лі, із ти­ми зло­чин­ця­ми, що пе­ре­бу­ва­ли в СІ­ЗО, ви­ру­че­ни­ми від про­да­жу цього май­на кош­та­ми.

До рук шах­ра­їв пот­рапля­ли: мо­біль­ні, те­ле­фо­ни, комп’ютер­на тех­ні­ка, фо­то­ка­ме­ри, сту­дій­ні спа­ла­хи, зву­ко­ві пуль­ти, му­зич­ні інс­тру­мен­ти, юве­лір­ні ви­ро­би та ба­га­то ін­шо­го. Од­но­го ра­зу — на­віть про­мис­ло­вий тіс­то­міс, вар­тістю май­же 80 ти­сяч гри­вень.

За ви­ро­ком су­ду ор­га­ні­за­тор зло­чин­ної гру­пи за­суд­же­ний на 8 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю май­на, крім жит­ла. Ін­ші учас­ни­ки, від­по­від­но, от­ри­ма­ли: 6 ро­ків 11 мі­ся­ців, 6 ро­ків 10 мі­ся­ців та 6 ро­ків 6 мі­ся­ців поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю май­на, крім жит­ла.

За­до­во­ле­но й ци­віль­ні по­зо­ви по­тер­пі­лих про стяг­нення гро­шо­вих сум.

Ви­рок не на­був за­кон­ної си­ли і мо­же бу­ти ос­карже­ним в Хмель­ницько­му апе­ля­цій­но­му су­ді про­тя­гом трид­ця­ти днів з да­ти про­го­ло­шен­ня.

Источник: denzadnem.com.ua